ALG. VRW.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bootcamp-training van Bootcamp-Bos.

Bij het sluiten van een inschrijving, wordt standaard verwezen naar deze algemene voorwaarden en gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden. De deelnemer wordt daarmee geacht, kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

1. Overeenkomst

a. Een overeenkomst tussen Bootcamp-Bos en de deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, via de aanmelding per e-mail / Whatsapp-bericht/ of via het contactformulier op de site.

b. Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden per Whatsapp-bericht/ poll in Whatsapp.

c. Bootcamp-Bos is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

2. (drie) Kalendermaandabonnementen

a. Een maandabonnement is geldig voor één bepaalde kalendermaand. Voor de 3-maandenabonnementen geldt dat deze drie kalendermaanden aansluitend op elkaar volgen.

b. Bij een ernstige blessure, zwangerschap of gewichtige privéomstandigheden kunnen wij in overleg, na akkoord van Bootcamp-Bos, de kaart bevriezen voor een periode van maximaal zes maanden.

c. De kalendermaand / 3-maandenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

d. Restitutie van een kalendermaandkaart/ 3-maandenkaart is niet mogelijk. 

2A. Geldigheid 5 strippenkaart of 10-strippenkaart (van toepassing op eerdere leden)

a. Een 5-strippenkaart m.b.t. bootcamp is vanaf de eerste training(strip) 2 maanden geldig. Een 10-strippenkaart is vanaf de eerste training(strip) 4 maanden geldig. Als de geldigheidsduur is verlopen, staan er geen reeds betaalde trainingen meer open.

b. Bij een ernstige blessure, zwangerschap of privéomstandigheden kunnen wij in overleg, na akkoord van Bootcamp-Bos, de strippenkaart bevriezen voor een periode van maximaal zes maanden.

c. De 5-en 10 strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

d. Restitutie van een strippenkaart is niet mogelijk. 

e. Sinds juli 2023 bied ik geen strippenkaarten meer aan. (vooralsnog geldt een uitzondering voor eerdere leden)

3. Betaling

a. Betaling van een kaart dient binnen week te geschieden door een betaalverzoek via Whatsapp.

4. Aanmelding

a. De aanmelding voor Bootcamp-Bos vindt plaats door een e-mail te sturen naar:

jan@bootcamp-bos.nl

b. Inschrijven voor een van de trainingen van Bootcamp-Bos geschiedt per bovenstaande e-mail of whatsapp-bericht. De deelnemer kan de training tot drie uur voor aanvang annuleren, uitsluitend per whatsapp-bericht of sms-bericht. Indien de deelnemer zich niet tijdig afmeldt en/of niet deelneemt aan de training, wordt de training wel afgeschreven van de strippenkaart.

5. Wijzigingen of opschorten van een training

a. Bootcamp-Bos behoudt zich het recht voor om trainingen (b.v. onvoldoende belangstelling) te annuleren. Deelnemers krijgen daarvan uiterlijk drie uur tevoren bericht per whatsapp-bericht.

b. Bij gevaarlijke plotselinge weersomstandigheden, waaronder bijvoorbeeld onweer, extreme hitte, extreme regenval, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Deelnemers worden dan uiterlijk een uur van tevoren via een whatsapp op de hoogte gebracht.

c. Indien een deelnemer in zijn gedrag zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de training wordt bemoeilijkt, kan deze door Bootcamp-Bos van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

d. Per kalenderjaar gaan de training maximaal twee keer niet door op maandag en idem voor de woensdag. Op zaterdag gaat de training op jaarbasis maximaal drie keer niet door. Feestdagen zijn hierbij uitgezonderd. Mocht het toch vaker voorkomen dan wordt in samenspraak een bedrag afgesproken om dit te compenseren.

6. Annulering kaart door de deelnemer

a. Annuleren van een kaart kan tot een week na betaling en Bootcamp-Bos bevestigt die annulering per e-mail/ whatsappbericht. In het geval dat de kaart is gestart, kan die niet meer worden geannuleerd of gerestitueerd.

7. Aansprakelijkheid

a. Deelname aan een training van Bootcamp-Bos geschiedt op eigen risico.

b. Bootcamp-Bos is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een training. Ook voor eventuele schade die ontstaat door andere diensten of adviezen is Bootcamp-Bos niet aansprakelijk.

c. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Bootcamp-Bos is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van een training. Adviezen van de trainer zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Bootcamp-Bos niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training. De deelnemer dient zichzelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan (een onderdeel van) de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer een andere reden heeft om zich te beraden t.a.v. deelname, dient de deelnemer advies in te winnen bij een arts. Bootcamp-Bos behoudt zich het recht voor, om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van de trainingen.

d. Bootcamp-Bos is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers. De deelnemer verklaart met deelname, dat hij/zij zelf verzekerd is voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.

e. De deelnemer zal Bootcamp-Bos vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.

f. Indien de deelnemer gezondheidsklachten en /of lichamelijke beperkingen heeft, dienen deze aan het begin van de training gemeld te worden.

8. Algemene voorwaarden / overig:                      

a. Het aantal deelnemers en de inhoud van de activiteit wordt door Bootcamp-Bos bepaald.

b. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Bootcamp-Bos niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening, noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

c. Bootcamp-Bos behoudt zich het recht tarieven te wijzigen. Deelnemers worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld.

d. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van deze ‘algemene voorwaarden’ en van de huisregels van Bootcamp-Bos en hiermee akkoord te gaan.

e. De ‘algemene voorwaarden’ en de huisregels van Bootcamp-Bos staan op de website www.bootcamp-bos.nl

f. Bij aanmelding stemt de deelnemer er mee in dat zijn/haar gegevens door Bootcamp-Bos bewaard zullen worden. Bootcamp-Bos verklaart hierbij dat deze gegevens noch ter inzage worden gegeven aan derden, noch verstrekt zullen worden aan derden, met het oog op de privacywetgeving.

g. Van de gratis proeftraining kan alleen gebruik worden gemaakt tijdens de reguliere trainingen voor maximaal twee personen per training.

Bootcamp-Bos | Noord-Holland | Haarlemmermeer | Nieuw-Vennep | 06-17777810

www.bootcamp-bos.nl | KvK nr. 62585444